صدور هر گونه گواهی و یا تاییدیه کتاب منوط به تحویل دو نسخه چاپی یا نسخه الکترونیکی کتاب تایید شده در شورای مذکور …

به اطلاع کلیه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران محترم دانشگاه علوم پزشکی کردستان می رساند که صدور هر گونه گواهی و یا تاییدیه  کتاب منوط به تحویل دو نسخه چاپی یا نسخه الکترونیکی کتاب تایید شده در شورای مذکور که مزین به لوگوی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گشته است می باشد. اداره انتشارات […]

ادامه مطالب