۱۳۹۷

کارگاه‌های آموزشی واحد کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال ۱۳۹۷