معرفی

معرفی شورای انتشارات دانشگاه

بند ۱:  این شورا به داوری و تایید کتاب­های ارسالی (تالیف، ترجمه، گردآوری،…) به واحد انتشارات دانشگاه می­پردازد.

بند ۲: اعضای شورای انتشارات: معاون پژوهشی دانشگاه (ریس شورا)، مدیریت پژوهشی دانشگاه، مدیر گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه (دبیر شورا)، سه نفر از شورای آموزش دانشگاه، یک نفر هیات علمی از هرکدام از دانشکده­های دانشگاه.

بند ۳: اعضای شورای انتشارات دانشگاه باید واجد شرایط زیر باشند: پایبند بودن به موزاین اخلاقی و تعهد به جمهوری اسلامی ایران، دارا بودن وجهه علمی و تالیف­ها و مقالات ارزنده چاپ شده، ترجیحاً دارای مرتبه علمی دانشیار و حداقل مربی.

بند ۴: اعضای شورای انتشارات توسط معاونت پژوهشی معرفی و با ابلاغ ریاست دانشگاه به این سمت منصوب می­شوند

بند ۵: تشکیل کمیته­های تخصصی در صورت حجم بالای کار به منظور تسریع و تسهیل روند داوری و انتشار کتب

بند ۶: ریاست شورا می­تواند در مورد کتب مختلف از نظر افراد دیگر نیز استفاده کند (نظر این افراد مشورتی بوده و در شورای انتشارات دارای حق رای نخواهند بود)

بند۷: شورای انتشارات در مورد مرتبط بودن کتب ترجمه و تالیفی و هم راستایی با برنامه های آموزشی می تواند نظر گروه های آموزشی را اخذ کند.

بند ۸: شورای انتشارات می­تواند برای احراز ارزش و اعتبار آثار با افراد صاحب نظر مشورت کند.

بند ۹: خدمت اعضای هیات علمی عضو شورای انتشارات و کمیته­های تخصصی و مدیر گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی افتخاری است؛ اما در مورد سایر افراد دعوت شده، واحد انتشارات می­تواند مبلغی را به عنوان حق­الزحمه اظهار نظر و بررسی در نظر بگیرد و پرداخت کند.

بند ۱۰: دوره عضویت در شورا و کمیته­های تخصصی دو سال بوده و انتخاب مجدد اعضای دوره بلامانع است

بند ۱۱: جلسات شورا حداقل ماهی یکبار تشکیل می­شود و تصمیمات شورا با اکثریت مطلق آرا (نصف به علاوه یک) قابل اجراست.

بند ۱۲: هرکدام از اعضای شورا با بیش از ۴ بار غیبت متوالی و ۶ بار غیبت متناوب از جلسات شورا حذف می­شوند و مراتب توسط دبیر شورا به اطلاع معاونت پژوهشی دانشگاه می­رسد تا نسبت به تعیین جانشین اقدام نماید. تشخیص موجه بودن غیبت با شوراست.

بند ۱۳: وظایف و اختیارات شورای انتشارات:

تبصره ۱: داوری و تعیین داور، بررسی، تایید و همچنین تعیین تشویقی چاپ کتاب

تبصره ۲: شورای انتشارات هر ساله می­تواند تعدادی از کتاب­های سودمند برای ترجمه یا تالیف را به متخصصان امر محول نماید و بابت آن حق الزحمه پرداخت کند.

تبصره ۳: مولف یا مترجم می تواند نظر خود را در خصوص افرادی که تمایل به داوری کتاب خود توسط آنها ندارد، اعلام نماید.