فرآیند کلی انتشار کتب

فرآیندکلی انتشار کتب به شرح زیر است:

  • ارسال درخواست داوری و چاپ کتاب و مدارک و مستندات مربوط به آن به سامانه شورای انتشارات
  • بررسی و طرح کتاب در شورای انتشارات دانشگاه و تعیین داور
  • ارسال برای داوری
  • مطرح کردن نتیجه داوری در شورای انتشارات
  • ارائه بازخورد به صاحب اثر در صورت تایید یا نیاز به انجام اصلاحات و داوری مجدد
  • پیگیری اختصاص شابک و اخذ مجوز وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در صورت تایید کتاب از سوی صاحب اثر