شرایط عمومی پذیرش و نشر

ماده ۱: پذیرش هر نوع اثر علمی و تحقیقی در زمینه­های مختلف علوم پزشکی از دانشکده­ها و سایر موسسات وابسته به دانشگاه

ماده ۲: صاحبان آثار موظف هستند نسخه الکترونیکی آن را از طریق سامانه برای این واحد ارسال شود.

ماده ۳: این واحد موظف است حداکثر در مدت دو ماه نتیجه ارزیابی را به اطلاع صاحب اثر برساند.

ماده ۴: پیگیری جهت اخذ مجوز ارشاد و اخذ شابک پس از تایید اثر در شورای انتشارات برعهده مولف است.

ماده ۴) حقوق دانشگاه و حق الزحمه صاحب اثر

بند ۱: در خصوص کتاب­های سفارش شده از سوی شورای انتشارات، مبلغ تشویقی ۲ برابر تشویقی معمول برای چاپ کتاب است در مورد سایر کتب ارسالی به این شورا، پرداخت تشویقی براساس دستورالعمل شورای پژوهشی دانشگاه خواهد بود.

تبصره ۱: در صورت دریافت حق الزحمه، تشویقی چاپ کتاب مطابق با دستورالعمل اجرایی حمایت  از فعالیت­های پژوهشی به صاحب اثر تعلق نمی­گیرد.

بند ۲: پس از تایید اثر در شورای انتشارات و اخذ مجوز وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و شابک توسط نویسنده و همچنین ارائه مستندات به این شورا، ۵۰% کمک هزینه مصوب پرداخت و ۵۰% باقیمانده پس از انتشار کتاب و تحویل دو نسخه از آن به واحد انتشارات دانشگاه پرداخت می­شود.

ماده ۵) مشخصات کتاب­های تالیفی واجد شرایط طرح در شورای انتشارات دانشگاه

بند۱: ثبت کتاب در سامانه پژوهشی

بند ۲: تکمیل و ارسال فرم درخواست چاپ کتاب که در سامانه پژوهشی در بخش دستورالعمل ها موجود است

بند ۳: در تهیه کتاب نکات زیر باید توسط نویسنده رعایت گردد:

 • توجه کامل به نکات ذکر شده در دستورالعمل شورای انتشارات که در بخش دستورالعمل های سامانه پژوهشی موجود است.
 • فهرست کامل مندرجات
 • تعیین هدف از تالیف و نوع مخاطبین در مقدمه
 • واژه نامه ترجیحاً دوزبانه
 • منابع مورد استفاده در کتاب در دسترس مولف باشد و به طور کامل وهماهنگ در پایان کتاب آورده شود . سبک رفرنس نویسی باید هاروارد باشد.
 • ترجیحاً ۵-۱۰ درصد از منابع کتاب از خود صاحب اثر باشد .
 • کلیه جداول ونمودارها به زبان فارسی و دارای شماره گذاری منظم ودارای ماخذ باشند.
 • توضیح جداول در بالا و شرح نمودار و عکس­ها در پایین آن به زبان فارسی آورده شود.
 • تعداد جداول و نمودارها متناسب با حجم و موضوع کتاب باشد.
 • فصول و مطالب کتاب دارای نظم علمی منطقی باشد.
 • چنانچه در متن کتاب از داروها نام برده شده است نام ژنریک آنها نیز نوشته شود.
 • دستور زبان فارسی وآئین نگارش رعایت شده باشد.
 • از معادل فارسی کلمات استفاده شده باشد و در صورت نیاز به استفاده از کلمات انگلیسی در مقابل معادل فارسی در پاورقی ارائه شود.
 • نمایه موضوعی (Index) (فارسی و انگلیسی) در انتهای کتاب وجود داشته باشد.
 • در صورتی که مولفین بیش از یک نفر باشند ارسال موافقت بقیه اسامی و ترتیب ذکر آنان الزامی است.

ماده ۶) مشخصات کتاب­های ترجمه­ای واجد شرایط طرح در شورای انتشارات دانشگاه

بند ۱) ثبت اثر در سامانه پژوهشی دانشگاه

بند ۲) تکمیل و ارسال فرم درخواست چاپ کتاب که در سامانه پژوهشی در بخش دستورالعمل ها موجود است

بند ۳) عنوان کتاب دقیقا منطبق با کتاب اصلی باشد و نه شامل بخشی از آن

ث) در تهیه کتاب نکات زیر باید توسط مترجم رعایت گردد:

 • توجه کامل به نکات ذکر شده در دستورالعمل شورای انتشارات که در بخش دستورالعمل های سامانه پژوهشی موجود است
 • فهرست کامل مندرجات
 • واژه نامه ترجیحا دو زبانه.
 • اصل کتاب در دسترس مترجم باشد و به طور کامل همه فصول ترجمه شده باشد.
 • اخذ اجازه نامه از نویسنده اصلی یا ناشر کتاب
 • کلیه جداول و نمودارها به زبان فارسی ترجمه شده باشند.
 • توضیح جداول در بالا و شرح نمودارها و عکس­ها در پایین آن به زبان فارسی آورده شود.
 • چنانچه در متن کتاب از داروها نام برده شده است نام ژنریک آنها نیز نوشته شود.
 • دستور زبان فارسی و آیین نگارش رعایت شده باشد.
 • از معادل فارسی کلمات استفاده شده باشد و در صورت نیاز به استفاده از کلمات انگلیسی در مقابل معادل فارسی در پاورقی آورده شود.
 • نمایه موضوعی ( Index ) در انتهای کتاب باشد
 • تاریخ نشر کتاب اصلی آخرین ویرایش موجود باشد.
 • در صورتی که مترجمین بیش از یک نفر باشند ارسال موافقت کتبی بقیه اسامی و ترتیب ذکر آنان الزامی است و یا نویسنده اصلی مسئولیت کتاب را برعهده بگیرد.

ماده ۷) مشخصات اصلی کتاب

 • طرح روی جلد مصوب دانشگاه
 • فونت روی جلد انتظار
 • ترتیب نویسندگان کتاب (ابتدا نویسنده اصلی، زیرنظر، ویراستار)
 • فهرست: به تفکیک بخش و فصل تهیه و پیش از مقدمه و پیش گفتار باشد
 • عنوان فصل Bnazanin ضخیم ۲۴
 • سرتیتر فونت ۱۲ Bzar
 • فونت متن اصلی کتاب Bnazanin 12 باشد.
 • متن کتاب ۲۶-۲۸ سطری باشد
 • فاصله سطرها Single، فاصله از بالا و پایین ۵ cm، ازچپ و راست ۴cm در A4
 • پاورقی B Nazanin 8 باشد
 • شماره شکل و جدول B Nazanin ضخیم ۱۱
 • شرح شکل و جدول B Nazanin ضخیم ۱۱
 • لاتین داخل متن Times New Roman10نازک
 • منابع فارسی Bnazanin11 و منابع انگلیسی Times New Roman9نازک
 • قطع کتاب وزیری ۱۹×۱۳و رحلی ۲۴×۱۷ سانتی متر
 • ابتدای کتاب (بسم ا…الرحمن الرحیم، صفحه عنوان، شناسنامه، فهرست مقدمه)
 • انتهای کتاب (ضمائم، ایندکس، منابع ترجیحاً در پایان هر فصل)