در بارۀ کتب و انتشارات

واحد انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کردستان

این واحد شامل دو بخش کتب و مجلات است که همراستای هم در جهت تقویت بروندادهای علمی دانشگاه و ارتقای اعضای محترم هیات علمی و محققان آن تلاش می­کند. از این رو، در بخش اول آیین نامه ای مبنی بر نحوه پذیرش و نشر کتب حوزه های علوم پزشکی به عنوان کتب درسی و کمک درسی ارائه می­گردد و سپس بخش مجلات این واحد و وظایف آن مطرح می­شود.

بخش انتشارات

این بخش بر روند انتشار کتب و مجلات دانشگاه، به عنوان زیرمجموعه­ای از معاونت پژوهشی دانشگاه نظارت دارد. اجزای این بخش شامل شورای انتشارات که وظیفه داوری، تایید یا رد کتب تالیفی، ترجمه، و گردآوری را برعهده دارد. به طور کلی، این بخش به سیاستگذاری های کلان در زمینه انتشارات در دانشگاه می­پردازد.

مدیریت مجلات دانشگاه

  1. برگزاری جلسات در صورت لزوم با حضور سردبیر و مدیر مسئول مجلات دانشگاه
  2. برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور بهبود کیفیت مجلات دانشگاه و افزایش رویت پذیری آنها

کارکنان ادارۀ انتشارات دانشگاه

  1. مسئول واحد: آقای مسعود رسول آبادی
  2. مسئول IT و امور فنی: مهندس جمال محمودپور