تماس با ما

مسئول واحد کتب و انتشارات : آقای مسعود رسول آبادی

شماره های تماس :

مستقیم: ۳۳۶۶۴۶۴۹- ۰۸۷

داخلی: ۸۲۵۲

نشانی پست الکترونیک : pub@muk.ac.ir

ادارۀ کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کردستان