تعاریف انتشارات

ماده ۱) تعاریف:

بند ۱: اثر: هرگونه تالیف، ترجمه، گردآوری، تنظیم، تصحیح و پژوهش قابل نشر.

بند ۲: کتاب: می بایست حداقل ۲۴ صفحه داشته باشد و توسط محقق یا محققین دانشگاه/مرکز تحقیقات در راستای محور خاص تحقیقاتی دانشگاه/مرکز نوشته شده و دارای مصوبه شورای انتشارات دانشگاه بوده و در سال ارزشیابی با نام دانشگاه/مرکز تحقیقات به چاپ رسیده باشد.

بند ۳: صاحب اثر: شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که ارائه کننده اثر به صور مطرح در بند ۱ هستند.

بند ۴: کتب درسی و کمک درسی: کتبی که در رشته های مختلف در دانشگاه تدریس می­شود به عنوان    کتب درسی، و کتبی که همیار اساتید و دانشجویان در این رشته ها هستند به عنوان کتب کمک درسی تعریف می­شوند.