اعضای شورا

اعضای شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کردستان

تاریخ خاتمه عضویت

سمت نام و نام خانوادگی ردیف
۲۹/۱۲/۱۳۹۸ رییس ابرهیم قادری ۱
۲۹/۱۲/۱۳۹۸ دبیر مسعود رسول ابادی ۲
۲۹/۱۲/۱۳۹۸ عضو محمد فتحی ۳
۲۹/۱۲/۱۳۹۸ عضو یدالله زارع زاده ۴
۲۹/۱۲/۱۳۹۸ عضو کریم ناصری ۵
۲۹/۱۲/۱۳۹۸ عضو اسماعیل قهرمانی ۶
۲۹/۱۲/۱۳۹۸ عضو قباد مرادی ۷
۲۹/۱۲/۱۳۹۸ عضو افشین شادی ۸
۲۹/۱۲/۱۳۹۸ عضو مختار یعقوبی ۹
۲۹/۱۲/۱۳۹۸ عضو امید زارعی ۱۰